Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD800) 1

Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD800)

Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD800) 2

Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD800)

Giá: 1.238.000 VNĐ

Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD600) 1

Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD600)

Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD600) 2

Khay trượt - Withdraw Tray (W600xD600)

Giá: 974.000 VNĐ

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD1000) 1

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD1000)

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD1000) 2

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD1000)

Giá: 444.000 VNĐ

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD800) 1

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD800)

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD800) 2

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD800)

Giá: 399.000 VNĐ

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD600) 1

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD600)

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD600) 2

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD600)

Giá: 275.000 VNĐ

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD400) 1

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD400)

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD400) 2

Khay cố định - Fixed Tray (W600xD400)

Giá: 199.000 VNĐ

Tủ rack 15U 1

Tủ rack 15U

Tủ rack 15U 2

Tủ rack 15U

Giá: 3.839.000 VNĐ

Tủ Rack 9U  1

Tủ Rack 9U

Tủ Rack 9U  2

Tủ Rack 9U

Giá: 2.119.000 VNĐ

Tủ Rack 6U  1

Tủ Rack 6U

Tủ Rack 6U  2

Tủ Rack 6U

Giá: 1.870.000 VNĐ

Tủ rack 42U 1

Tủ rack 42U

Tủ rack 42U 2

Tủ rack 42U

Giá: 10.731.000 VNĐ

Tủ rack 38U 1

Tủ rack 38U

Tủ rack 38U 2

Tủ rack 38U

Giá: 9.631.000 VNĐ

Tủ rack 33U 1

Tủ rack 33U

Tủ rack 33U 2

Tủ rack 33U

Giá: 8.367.000 VNĐ

091 717 2325