Chăm sóc khách hàng:

091 717 2325

Chống sét van 9kV + phụ kiện 1

Chống sét van 9kV + phụ kiện

Chống sét van 9kV + phụ kiện 2

Chống sét van 9kV + phụ kiện

Giá: 2.620.000 VNĐ

Chống sét van 15kV + phụ kiện 1

Chống sét van 15kV + phụ kiện

Chống sét van 15kV + phụ kiện 2

Chống sét van 15kV + phụ kiện

Giá: 2.890.000 VNĐ

Chống sét van 24kV + phụ kiện 1

Chống sét van 24kV + phụ kiện

Chống sét van 24kV + phụ kiện 2

Chống sét van 24kV + phụ kiện

Giá: 3.840.000 VNĐ

Chống sét van 44kV + phụ kiện 1

Chống sét van 44kV + phụ kiện

Chống sét van 44kV + phụ kiện 2

Chống sét van 44kV + phụ kiện

Giá: 5.340.000 VNĐ

Chống sét van 48kV + phụ kiện 1

Chống sét van 48kV + phụ kiện

Chống sét van 48kV + phụ kiện 2

Chống sét van 48kV + phụ kiện

Giá: 6.120.000 VNĐ

091 717 2325